• Imprimeix

Infraestructures i energia

Cartografia topogràfica

Representació de la planimetria i l'altimetria del territori.

Ortofoto convencional

Mosaic continu de fotografies aèries, d'elevada qualitat i precisió.

Cartografia geològica i geotemàtica

Mapes geològics, de sòls...

ortoXpres

Mosaic ràpid de fotografies aèries, de màxima immediatesa.

Geoíndex - Sondejos

Consulta i descàrrega de sondejos provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Mapa geotècnic de Barcelona

Mapes, memòria i columnes dels sondatges més representatius del subsòl de Barcelona 1:25.000

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica