• Imprimeix

Riscos geològics i geotècnia

Avaluació, prevenció i intervenció en cas de riscos geològics, així com en l'àmbit de la geotècnia i l'enginyeria geològica

Informació general riscos geològics

Coneixements bàsics, els riscos geològics a Catalunya, fenòmens lligats a la geodinàmica externa i consells d'autoprotecció

Estudi d'identificació de riscos geològics

L'ICGC identifica, delimita i quantifica les zones amb risc natural fent suport a la planificació territorial

Cartografia de riscos geològics

L'ICGC ofereix eines de suport al planejament territorial i urbanístic, i realitza estudis tècnics d'avaluació de la perillositat i del risc geològic, instrumentació, auscultació, assaigs in situ, modelització de fenòmens geològics i proposta de mesures preventives i correctores

Enginyeria geològica i geotècnica

L'ICGC treballa en estudis geològics i geotècnics que donen suport a les obres públiques d'edificació, túnels, carreteres, viaductes, etc.

Dinàmica de la costa

Mecanismes de seguiment de l'evolució de la costa

Hidrologia superficial i enginyeria hidràulica

L'ICGC treballa en la delimitació de les zones inundables del domini públic hidràulic

Instrumentació i xarxes de control

L'ICGC implementa serveis de monitorització amb xarxes de control com a eines indispensables que permeten localitzar, predir i mesurar l'activitat de fenòmens naturals

Informació tècnica

Informacions tècniques d'interès i jornades

Base de dades d'esllavissades (LLISCAT)

LLISCAT és una base de dades de moviments del terreny de Catalunya

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Consell assessor de túnels

L'ICGC forma part del Consell assessor de túnels que supervisa l'obra pública de túnels i d'altres obres singulars a Catalunya