• Imprimeix

Notícia 235 - Posada en producció un gravímetre per a estudis geofísics

20/3/18 7.24

L'ICGC ha adquirit un gravímetre de precisió per obtenir mesures relatives de la gravetat de la Terra per a estudis geofísics regionals i locals.

L'Institut integra en un mateix estudi geofísic diferents tècniques per disminuir el grau d'incertesa en la interpretació dels models obtinguts i assegurar un model geològic fiable, i aquest aparell aportarà el mètode gravimètric a les tècniques emprades.

En concret, s'ha aplicat a la fossa del Vallès la sísmica passiva H/V, la magnetotel·lúrica i la gravimetria per a conèixer la fondària del substrat rocós. El resultat del mètode gravimètric és un model de densitats del subsòl que es relaciona amb els diferents materials (per exemple un contacte sediment/roca).

El model de densitats aporta un millor coneixement de l'estructura interna de la Terra, necessari per als estudis del subsòl que l'ICGC du a terme en els àmbits de la cartografia geològica, els riscos geològics, la geotècnia, el medi ambient, l'hidrogeologia i la geotèrmia. Addicionalment el tipus de mesura d'aquesta instrumentació contribueix a la millora de la definició del geoide.

Totes aquestes dades geocientífiques públiques ajuden a comprendre els processos de la Terra i del medi ambient, i aporten a la societat beneficis en la gestió dels canvis ambientals, dels riscos naturals i de la planificació d'infraestructures.