• Imprimeix

Notícia 262 - L'ICGC participarà en tres projectes europeus per al desenvolupament i aplicació de nous mètodes en el camp de la hidrogeologia

31/5/18 13.35

L'ICGC participarà en tres projectes transnacionals emmarcats dins l’eix GROUNDWATER del consorci GeoERA H2020 Era-Net (Establishing the European Geological Surveys Research Area to deliver a Geological Service for Europe): projectes HOVER, TACTIC i RESOURCES. Aquests projectes hidrogeològics es desenvoluparan en el període 2018-2021.

HOVER – Hydrogeological processes and Geological settings over Europe controlling dissolved geogenic and anthropogenic elements in groundwater of relevance to human health and dependent ecosystems. Hi participaran 33 organitzacions i serveis geològics europeus i estarà coordinat pel servei geològic francès (BRGM). Amb aquest projecte s'avaluaran els aspectes del medi geològic que afecten la qualitat de les aigües subterrànies i la transferència d'elements d'origen natural i antropogènic. L'ICGC participarà en el desenvolupament d'una metodologia d'avaluació i en l'elaboració d'un mapa paneuropeu de vulnerabilitat a la contaminació, i en el desenvolupament de metodolo­gies d'anàlisis dels factors geològics i hidrogeològics que condicionen la distribució d'elements traça d'origen geogenètic en l'aigua.

TACTIC – Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on Groundwater and Adaptation Strategies. Hi participaran 20 organitzacions i serveis geològics europeus i el coordinarà el servei geològic danès (GEUS). El projecte desenvoluparà mètodes i productes per millorar el coneixement dels sistemes hidrogeològics i els impactes del canvi climàtic que els afecten. L'ICGC participarà en els treballs sobre el fenomen de la intrusió salina per desenvolupar una metodologia comuna que generi informació a escala paneuropea. Aquesta metodologia s'aplicarà a diverses zones pilot entre elles Catalunya.

RESOURCES – Resources of groundwater, harmonized at Cross-Border and Pan-European Scale. Hi participaran 35 organitzacions i serveis geològics europeus i el coordinarà el servei geològic holandès (TNO). L'objectiu és l'harmonització de la informació sobre els recursos d'aigua subterrània aplicant mètodes comuns per a la caracterització d'aqüífers a escala paneuropea. L'ICGC participarà en l'elaboració d'un mapa de recursos d'aigua subterrània d'Europa i en els treballs de caracterització, classificació i avaluació d'aqüífers càrstics, tasca en la qual assumirà el rol de coordinador de l'aplicació dels mètodes desenvolupats a les diferents àrees pilot, entre elles Catalunya.

Amb els resultats que s'obtinguin d'aquests projectes, que compten amb el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, es millorarà la caracterització i el coneixement hidrogeològic dels aqüífers a Catalunya, i s'elaboraran nous productes cartogràfics en matèria d'aigua subterrània, aspectes que afavoriran la gestió i l'explotació sostenible a llarg termini d'aquests recursos.